a

198 West 21th Street,
Suite 721 New York

Cell: +95 (0) 123 456 789

Info cookies

CAT

Una “Cookie” és un petit arxiu que s’emmagatzema a l’ordinador de l’usuari i ens permet reconèixer. El conjunt de “cookies” ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, permetent controlar quines pàgines troben els nostres usuaris útils i quins no. Les cookies són essencials per al funcionament d’internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat de la nostra web. Tingueu en compte que les galetes no poden danyar el seu equip i que, a canvi, el que estiguin activades ens ajuden a identificar i resoldre els errors. La informació que li proporcionem a continuació, l’ajudarà a comprendre els diferents tipus de cookies: – Cookies de sessió: són cookies temporals que romanen a l’arxiu de cookies del seu navegador fins que abandoni la pàgina web, de manera que cap queda registrada en el disc dur de l’usuari. La informació obtinguda per mitjà d’aquestes galetes, serveixen per analitzar pautes de trànsit a la web. A la llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per millorar el contingut i facilitant el seu ús. – Cookies permanents: són emmagatzemades al disc dur i la nostra web les llegeix cada vegada que realitza una nova visita. Un web permanent posseeix una data d’expiració determinada. La galeta deixarà de funcionar després d’aquesta data. A continuació publiquem una relació de les principals cookies utilitzades en la nostra web, distingint: – Les galetes estrictament necessàries com per exemple, aquelles que serveixin per a una correcta navegació o les que permetin realitzar serveis sol·licitats per l’usuari o galetes que serveixin per assegurar que el contingut de la pàgina web es carrega eficaçment. – Les galetes de tercers com ara, les usades per xarxes socials, o per complements externs de contingut. – Les cookies analítiques amb propòsits de manteniment periòdic, ia fi de garantir el millor servei possible a l’usuari, els llocs web’s fan ús normalment de cookies “analítiques” per recopilar dades estadístiques de l’activitat. Garanties complementàries – Gestió de cookies Com a garantia complementària a les anteriorment descrites, el registre de les cookies podrà estar subjecte a la seva acceptació durant la instal·lació o posada al dia del navegador usat, i aquesta acceptació pot en tot moment ser revocada mitjançant les opcions de configuració de continguts i privacitat disponibles. Molts navegadors permeten activar un mode privat mitjançant el qual les galetes s’esborren sempre després de la seva visita. Depenent de cada navegador aquesta manera privat, pot tenir diferents noms. A continuació trobareu una llista dels navegadors més comuns i els diferents noms d’aquest “mode privat”: Internet Explorer 8 i superior: Navegació Privada Safari 2 i superior; Navegació Privada Opera 10.5 i superior: Navegació Privada FireFox 3.5 i superior: Navegació Privada Google Chrome 10 i superior: Incògnit Important: Si us plau, llegiu atentament la secció d’ajuda del seu navegador per conèixer més sobre com activar el “mode privat”. Podrà seguir visitant la nostra web encara que el seu navegador estigui en “mode privat”, si bé, la seva navegació per la nostra web pot no ser òptima i algunes utilitats poden no funcionar.

ES

Una “Cookie” es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de “cookies” nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos controlar qué páginas encuentran nuestros usuarios útiles y cuáles no. Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación y usabilidad de nuestra web. Tenga en cuenta que las cookies no pueden dañar su equipo y que, a cambio, el que estén activadas nos ayudan a identificar y resolver los errores. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies: – Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies de su navegador hasta que abandone la página web, por lo que ninguna queda registrada en el disco duro del usuario. La información obtenida por medio de estas cookies, sirven para analizar pautas de tráfico en la web. A la larga, esto nos permite proporcionar una mejor experiencia para mejorar el contenido y facilitando su uso. – Cookies permanentes: son almacenadas en el disco duro y nuestra web las lee cada vez que usted realiza una nueva visita. Una web permanente posee una fecha de expiración determinada. La cookie dejará de funcionar después de esa fecha. A continuación publicamos una relación de las principales cookies utilizadas en nuestra Web, distinguiendo: – Las cookies estrictamente necesarias como por ejemplo, aquellas que sirvan para una correcta navegación o las que permitan realizar servicios solicitados por el usuario o cookies que sirvan para asegurar que el contenido de la página web se carga eficazmente. – Las cookies de terceros como por ejemplo, las usadas por redes sociales, o por complementos externos de contenido. – Las cookies analíticas con propósitos de mantenimiento periódico, y en aras de garantizar el mejor servicio posible al usuario, los sitios web´s hacen uso normalmente de cookies “analíticas” para recopilar datos estadísticos de la actividad . Garantías complementarias – Gestión de cookies Como garantía complementaria a las anteriormente descritas, el registro de las cookies podrá estar sujeto a su aceptación durante la instalación o puesta al día del navegador usado, y esta aceptación puede en todo momento ser revocada mediante las opciones de configuración de contenidos y privacidad disponibles. Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las cookies se borran siempre después de su visita. Dependiendo de cada navegador este modo privado, puede tener diferentes nombres. A continuación encontrará una lista de los navegadores más comunes y los diferentes nombres de este “modo privado”: Internet Explorer 8 y superior: Navegación Privada Safari 2 y superior; Navegación Privada Opera 10.5 y superior: Navegación Privada FireFox 3.5 y superior: Navegación Privada Google Chrome 10 y superior: Incógnito Importante: Por favor, lea atentamente la sección de ayuda de su navegador para conocer más acerca de cómo activar el “modo privado”. Podrá seguir visitando nuestra web aunque su navegador esté en “modo privado”, si bien, su navegación por nuestra web puede no ser óptima y algunas utilidades pueden no funcionar correctamente.

EN

A “cookie” is a small file that is stored on the user’s computer and allows us to recognize you. The set of “cookies” to help us improve the quality of our website by enabling us to monitor which pages you find useful our users and which are not. Cookies are essential for the operation of the Internet, providing many advantages in providing interactive services, facilitating navigation and usability of our website. Please note that cookies can not harm your computer and, in return, which are active help us identify and resolve errors. The information provided below will help you understand the different types of cookies: – Session Cookies: These are temporary cookies that remain in the cookie file of your browser until you leave the site, so that none is recorded in the user’s hard drive. The information obtained through these cookies, used to analyze traffic patterns on the web. Ultimately, this allows us to provide a better experience to improve the content and improve usability. – Permanent Cookies are stored on the hard disk and reads our website each time you make a return visit. A permanent site has a set expiration date. The cookie will stop working after that date. The following is a list of the main cookies used on our website, distinguishing: – Cookies strictly necessary as eg those that serve for proper navigation or that allow for user-requested services or serve cookies to ensure that the content of the web page loads effectively. – Third-party cookies such as those used by social networks, or external plugins content. – The analytical cookies periodic maintenance purposes, and in order to ensure the best possible service to the user, Web’s sites usually make use of “analytical” cookies to collect statistical data of the activity. Additional guarantees – Management of cookies As an additional safeguard to those described above, the registration of cookies may be subject to your acceptance during the installation or update of browser used, and this acceptance may at any time be revoked by the configuration options content and privacy available. Most browsers allow you to turn a private way by which cookies are always deleted after your visit. Depending on the browser this private way, you can have different names. Below is a list of the most common browsers and different names for this “private mode”: Internet Explorer 8 and above: Private Browsing Safari 2 and above; Private Browsing Opera 10.5 and higher: Private Browsing FireFox 3.5 and above: Private Browsing Google Chrome 10 and above: Incognito Important: Please carefully read the help section of your browser to learn more about activating the “private mode”. You can still visit our website if your browser is in “private mode”, although their navigation through our website may not be optimal and some utilities may not function properly.